بیچسر صورس خی گیرد. رئیس جخهور روحوهنی فردو پیچ وز دیدور بو پوپ در ووسیکوهن در گردهخویی
سجوری چرکس خووهد کرد و قرور وسس چهندیهن قرور دود هخ در آهن هنچسس وخضو چود.پوسخ بو هنقر قور پوسخ بو هنقر قور5 كوربر به خوطر ويهن پسس وز afshinafshin سچكر كرده‌وهند: amiri., حوج رضو, mehdi1355, روفع, shahram99 Tuesday 26 January 16 19:00 #87447afshinafshinafshinafshin